All posts by Minh Nguyen.

Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo mật thông tin Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin…

Điều khoản chính sách

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ,…